Jednym z głównych zadań spółki jest zaopatrywanie miasta i gminy w wodę. Sieć wodociągowa miasta i gminy Lidzbark wynosi 177 km.

Wodę dla mieszkańców Lidzbarka dostarczamy z trzech ujęć:

 • Stacja Uzdatniania Wody Lidzbark,
 • Stacja Uzdatniania Wody Dłutowo,
 • Stacja Uzdatniania Wody Jeleń.

SUW Lidzbark jest najdłuższym odcinkiem wodociągowym mierzy 98,40 km i z tego punktu mamy 2150 podłączonych przyłączy wodociągowych. Dostarczamy wodę odbiorcom poprzez ujęcie wód podziemnych, które składa się z trzech studni wierconych 4, 4a oraz 5, ujmujących dolną, czwartorzędową warstwę wodonośną. Studnie eksploatowane są w ramach udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych. Studnia nr 4 o głębokości 79,8 m wykonana została w 1966 r., studnia nr 4a o głębokości 61m, wykonana w 1982r. oraz studnia nr 5 o głębokości 60m wykonana w 1987r. Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały zatwierdzone w 1988r. przez Głównego Geologa Kraju, w wysokości 290m3/h, przy depresji 6,8 - 7,3 m (decyzja zatwierdzająca z 16 marca 1988 r., znak: KDH/013/5365/88). W studniach zainstalowane są agregaty pompowe - pompy typu GC 5.03 zawieszone na przewodach tłocznych Ø150mm, na głębokości 12,5m.

Każda studnia posiada szczelną obudowę o konstrukcji żelbetowej, zaopatrzoną we właz metalowy, wywietrznik i stalową drabinę. Ze względu na wysoki stan wód gruntowych, górna krawędź każdej obudowy jest wyniesiona ok. 1,5 m powyżej terenu i otoczona nasypem ziemnym. Głowice studzien są wyposażone w wodomierz, zawór zwrotny, zasuwę klinową, zawór odpowietrzający oraz kurek rozporowy.

Zgodnie z projektem technicznym przepustowość Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Lidzbark wynosi Qst = 133 m3/h. Stacja wodociągowa pracuje w systemie dwustopniowego pompowania wody. Woda ze studzien jest przetłaczana pompami głębinowymi przez filtry pośpieszne, zamknięte do zbiornika retencyjnego, skąd jako woda czysta jest podawana pompami drugiego stopnia do sieci miejskiej.

Dezynfekcja wody jest prowadzona zależnie od potrzeb w zakresie 0,5 do 1,0 g CI2/m3 wody, przy zastosowaniu podchlorynu sodowego.

W budynku hydroforni znajdują się dwa pomieszczenia: hala filtrów oraz pompownia.

W hali filtrów zainstalowane są:

 • filtry pośpieszne typu OS-18, DN 1800 mm, Ff = 2,5 m2, ze złożem katalitycznym ,,Defema" (hzł = 1 m) i kwadratowym
  (de = 2 - 5 i 5 - 10 mm) – 6 sztuk
 • mieszacze wodno - powietrzne typu MZ-06-225, DN 600 mm,
  H = 1090 mm - 6 sztuk
 • pompa dozująca typu ND-AC/T 20 o wydajności 67,5 dm3/h - 1 sztuka
 • zbiornik polietylenowy Ø 500 mm, V = 50 dm3 - 1 sztuka

W pompowni zamontowano:

 • zestaw pompowy ZH-JCL 6.45.40 składający się z 6 pomp wirowych typu JCL o sumarycznej wydajności do 250 m3/h,
  przy H = 62-32 m sł. wody – 1 sztuka
 • dmuchawę powietrzną DR 101.7.4,q=3,11 m3/min.- 2 sztuki
 • sprężarkę powietrza „COMPRESSOR” K200-450,
  Q= 300dm3/min. - 2 sztuki

Uzdatnianie wody przebiega w następujących procesach:

 • w celu zapewnienia intensywnej aeracji wody , niezbędnej do właściwego wytrącenia związków żelaza i manganu zainstalowano dla każdego filtra mieszacz wodno- powietrzny. Przekrój poprzeczny mieszacza wynosi Fi=0,28 m2, zapewnia prędkość przepływu V < 0,05 m/s tj. 180 m/h;
 • redukcja związków żelaza i manganu przebiega na sześciu filtrach ciśnieniowych, wypełnionych złożem filtracyjnym w postaci: kwarcowej warstwy podtrzymującej, grubość 300 mm, o granulacji 5 – 10 mm (część dolna ) i 2-5 mm (część górna)
 • katalitycznego absorbent „DEFEMAN” o wysokości 1m

Prędkość filtracji przy pracy wszystkich filtrów wynosi : Vf = 8,9 m/h.

Przyjęto czas filtrocyklu wynoszący 3 doby, co oznacza potrzebę płukania dwóch jednostek filtracyjnych na dobę. Faktyczne płukanie złoża filtracyjnego powinno być prowadzone po uzdatnieniu ok. 3000 m3 wody.

Woda do płukania złóż filtracyjnych jest dostarczana grawitacyjnie ze zbiorników retencyjnych wody czystej. Wymagane jest, aby wydajność układu płuczącego umożliwiała uzyskanie natęzenia przepływu wody w wysokości Qw= 135 m3/h tj. 37,5 dm3/s. Przyjmując czas płukania filtra tp = 10 min, objętość wody popłucznej z płukania jednego filtra wynosi VW= 22,5 m3 a z jednego filtrocyklu 135 m3 na 3 doby.

Stacja wodociągowa dysponuje odstojnikiem popłuczyn o konstrukcji żelbetowej, przekroju kołowym ø 5000 mm i wysokości czynnej HC= 2,4 m. Pojemność odstojnika umożliwia klarowanie popłuczyn w ilości 47 m3, co zapewnia zgromadzenie popłuczyn z dwóch filtrów. Wody popłuczne po co najmniej 6-godzinnym klarowaniu są odprowadzane rurociągiem ø 300 mm do odległej o 50 m rzeki Wel. Osad zgromadzony w odstajniku ( w lejowej części zbiornika o pojemności 8,19 m3) jest wywożony, niezbędny czas usuwania osadu wynosi 120 dni.

Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiornikach retencyjnych, usytuowanych na terenie stacji wodociągowej. Są to dwa naziemne zbiorniki żelbetowe z prostokątną podstawą o wymiarach 14 x 7 m i wysokości czynnej zbiornika 4,6 m. Zbiorniki umożliwiają retencjonowanie wody w ilości 901,60 m3. Zapewnia to pokrycie rozbiorów szczytowych, magazynowanie wody płuczącej oraz wody gaśniczej.

Stosowany proces uzdatniania wody jest skuteczny, o czym świadczą wyniki badań kontrolnych. Woda czysta spełnia wymogi stawiane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz, 1989)

Przedsiębiorstwo posiada wszystkie aktualne wymagane prawem decyzje w zakresie poboru wód (pozwolenia wodno prawne).