Miasto posiada stacje uzdatniania wody o wydajności 3690 m3/d i jest zwodociągowane w 100%. Powstające na terenie miejscowości ścieki oczyszczone są w dwóch oczyszczalniach o wydajności 396 i 150 m3/d.

W związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej planowane jest odprowadzenie ścieków od wszystkich mieszkańców do oczyszczalni. Ponadto do oczyszczalni zostaną odprowadzone ścieki z przyległych terenów wiejskich gminy Lidzbark.
Istniejąca oczyszczalnia ścieków zbudowana została pierwotnie pod potrzeby pobliskiego osiedla ul. Jeleńskiej. Obecnie do oczyszczalni dopływa ok. 350m3/d ścieków, w tym nieczystości dowożone wozami asenizacyjnymi.

Obiekt składa się z :

 • Punktu zlewnego ścieków dowożonych (komora rozprężona rurociągu tłoczonego przed kratą)
 • Kraty łukowej KŁ 600 i awaryjnej kraty ręcznej B=0,6 m na kanale obejsciowyzm
 • Piaskownika poziomego dwukomorowego PP 60 ze zwezka pomiarowa KPV – III
 • Komory biosorpcji o poj.450 m3 (obecnie nie używanej)
 • Dwóch rowów cyrkulacujnych pracujących przemiennie o pojemności 481 m3 każdy, wyposażonych w szczotki napowietrzające.
 • Poletek do suszenia piasku i osadu
 • Budynku socjalno- technicznego

Dopływające z terenu miejscowości ścieki tłoczone są przepompowni ścieków przy ul. Piaski na oczyszczalnię i trafiają do komory rozprężonej zblokowanej z komorą krat. Do komory rozprężonej trafiają również ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Proces cedzenia prowadzony jest na kracie łukowej, jako awaryjna zastosowana jest krata ręczna o szerokości B= 0,60 m. Następnie ścieki dopływają do typowego piaskownika podłużnego typu PP 60. Usunięty w piaskowniku piasek okresowo usuwany jest na poletko ociekowe, skąd dalej wywożony jest na składowisko odpadów. Istniejąca komora biosorpcji aktualnie nie jest wykorzystywana, podczyszczone mechanicznie ścieki dopływają do dwóch naprzemiennie pracujących rowów biologicznych. Praca rowów przebiega w trybie okresowym- mieszanie i napowietrzanie ścieków jest za pomocą szczotek. Oczyszczone biologicznie ścieki odprowadzone są do rzeki Wel.

Powstający w procesie oczyszczania osad nadmierny okresowo odprowadzany jest na poletka osadowe i po ich napełnieniu wywożony poza teren oczyszczalni. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków odpływających z istniejącej oczyszczalni w Lidzbarku jest rzeka Wel. Przyjęta technologia oczyszczania ścieków nie jest uciążliwa dla otoczenia zw względu na :

 • Stosowanie wyłącznie tlenowych, niskoobciążonych procesów do oczyszczania ścieków,
 • Zastosowanie w komorach napowietrzenia ścieków obudowanych rotorów co ogranicza do minimum emisję aerozoli bakteryjnych,
 • Poziom hałasu spowodowanego pracą rotorów napowietrzających nie przekracza 50 Db
 • Stosowanie do procesu technologicznego przeróbki osadów ściekowych polegającej na ich mechanicznym odwadnianiu
 • Hermetyzację punktu zlewnego ścieków dowożonych.