Oferujemy usługi w zakresie: Oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie w wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie porządku i czystości miejskiej, utrzymanie zieleni, składowania śmieci, transportowe i sprzętowe, drogownictwo, produkcję materiałów budowlanych,zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

 

STAWKI CENOWE ZA WYKONANIE USŁUGI LUB NAJEM SPRZĘTU W 2023 ROKU (ceny netto)

LPUsługaCena
1 WYKONANIE mb PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 100 zł
2 WYKONANIE mb PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 150 zł
3 MONTAŻ/DEMONTAŻ LICZNIKA WODY LUB ZAKRĘCENIE WODY NA OKRES ZIMOWY 170 zł
4 WYMIANA USZKODZONEGO LICZNIKA WODY Z WINY ODBIORCY 300 zł
5 SAMOWOLNE ZERWANIE PLOMBY NA URZĄDZENIU POMIAROWYM 400 zł
6 CENA ZA 1 mb PRZECISKU
A CENA ZA PRZYGOTOWANIE (RYCZAŁT) 500 zł
B

CENA ZA PRZECISK/CENA ZA PRZECISK Z RURĄ OCHRONNĄ
Ø50
Ø75
Ø90
Ø110
Ø160

 
55/75 zł
60/80 zł
70/90 zł
80/100 zł
150/180 zł

7 WYNAJEM KOPARKI NEW HOLLAND za 1 godzinę  
8 WYNAJEM WUKO – Z OBSŁUGĄ za 1 godzinę + kilometrówka 320 zł + 3zł/km
9 Studnia wodomierzowa betonowa + montaż
Studnia PCV + montaż
3000 zł
2500 zł
10 Ciągnik z przyczepą za 1 godzinę 100 zł
11 Ciągnik z kosiarką rotacyjną za 1 godzinę 120 zł
12 Usługa z wywozem asenizacyjnym + transport 70 zł + 3zł za km
13 Fekalia - Ilość/transport 15zł/m3 / 3zł za kilometr
14 Wywóz śmieci kontenerem pojemność 7m3 - wynajem do 7 dni, każdy kolejny rozpoczęty tydzień + 60zł netto  
A Odpady mieszane 1150 zł / 1242 zł z 8% VAT
B Gruz ceglany 950 zł / 1026 zł z 8% VAT
15 BIG BAG (worek) - pojemność 1m3  
A Odpady mieszane 240 zł netto
B Gruz ceglany 200 zł netto
16 Transport kontenera (Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „ Osadus” w Działdowie , Składowisko Odpadów Zakrzewo)
-pojemność 7m3 do 7 dni wynajem – odpady mieszane

-pojemność 7 m3 do 7 dni wynajem – gruz ceglany

(kontener w tej cenie 7 dni, powyżej za każdy rozpoczęty tydzień 60 zł)

1150 zł

950 zł
17 Wyłączenie, włączenie dostawy wody nawiertką w sieci do odbiorcy – wina lub żądanie odbiorcy.) 210 zł/szt.
18 Wymontowanie lub zamontowanie wodomierza – wina lub żądanie odbiorcy 170 zł/szt
19 Plombowanie wodomierzy, wodomierzy do podlewania ogródków, dostawy wody do budynków inwent. itp. 50 zł/szt
20 Uszkodzenie sieci WOD/KAN 2500 zł/szt
21 Wstrzymanie przepływu ścieków przez przepompownie z winy odbiorcy lub na wniosek odbiorcy. Pierwsza godzina 380 zł, każda następna 270 zł.
22 Odblokowanie drożności sieci wodociągowej / kanalizacyjnej Pierwsza godzina 380 zł, każda następna 270 zł.
23 Dozór przy wykonywania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego Pierwsza godzina 110 zł, każda następna 75 zł.
24 Przeniesienie wodomierza – materiał inwestora 160 zł/szt, każda kolejna godz 80zł
25 Zamknięcie sieci wodociągowej z winy odbiorcy Do dwóch godzin 150 zł, każda następna 200 zł
26 Wymiana uszkodzonego zaworu - wina lub zlecenie odbiorcy 100 zł/szt
27 Włączenie, wyłączenie sieci wodociągowej – zlecenie klienta 120 zł/szt
28 Samowolne sterowanie zasuwą sieci. 300 zł
29 Samowolne podłączenie się do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 5000 zł
30 Nieuzasadnione wezwanie przedstawiciela PGK za usługi nie objęte cennikiem. 120 zł w godz 7.00-15.00
300 zł po godz 15.00
31 Przegląd uzbrojenie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę urządzeń, budowę domów i innych obiektów podłączonych do sieci, metodą wizualną. 600 zł
32 Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej. 5000 zł
33 Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej 10000 zł
34 Kara za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza. 5000 zł
35 Badanie zewnętrznej sieci hydrantowej 120 zł
36 Przejście przez przegrodę 170 zł
37 Układanie kostki brukowej 6cm - 230zł
8cm - 210zł
38 Demontaż kostki brukowej 50 zł/m2
39 Studnia wodomierzowa uzbrojona 3000 zł/szt
40 Rewizyjna studnia Ks Ǿ 315 1500 zł
  • Minimalny czas wynajmu sprzętu - 1 godzina.
  • Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach sugerowanych w cenniku w przypadku wzrostu cen materiałów i surowców oraz zaistnienia innych, istotnych okoliczności, mogących wpłynąć na wzrost kosztów usług.

Studnia wodomierzowa betonowa + montaż