Oferujemy usługi w zakresie: Oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie w wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie porządku i czystości miejskiej, utrzymanie zieleni, składowania śmieci, transportowe i sprzętowe, drogownictwo, produkcję materiałów budowlanych,zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

 

STAWKI CENOWE ZA WYKONANIE USŁUGI LUB NAJEM SPRZĘTU W 2024 ROKU (ceny netto)

LPUsługaCena
1 Wykonanie mb przyłącza wodociągowego
Ø 32- Ø 40
Ø 50- Ø 63
110 zł
120 zł
2 Wykonanie mb przyłącza kanalizacyjnego 160 zł
3 Montaż /Demontaż licznika wody lub zakręcenia wody na okres zimowy 170 zł
4 Wymiana uszkodzonego licznika wody z winy odbiorcy 300 zł
5 Samowolne zerwanie plomby na urządzeniu pomiarowym 500 zł
6 CENA ZA 1 mb PRZECISKU
A Cena za przygotowanie (Ryczałt) 500 zł
B

Ceny za przecisk/cena za przecisk z rurą ochronna
Ø50
Ø75
Ø90
Ø110
Ø160

 
55/75 zł
60/80 zł
70/90 zł
80/100 zł
150/180 zł

7 Wynajem koparki JCB za 1 godz. 160 zł
8 Wynajem WUKO z obsługą za 1 godz+ km 320 zł + 3zł/km
9 Studnia wodomierzowa betonowa + montaż
Studnia PCV + montaż
3000 zł
2500 zł
10 Ciągnik z przyczepą za 1 godzinę 125 zł
11 Ciągnik z kosiarką rotacyjną za 1 godzinę 140 zł
12 Usługa z wywozem asenizacyjnym + transport
- do 5 km dojazdu + odbiór nieczystości ciekłych
- od 5 km do 10 km dojazdu + odbiór nieczystości ciekłych
- powyżej 10 km dojazdu + odbiór nieczystości ciekłych

150 zł
180 zł
210 zł
13 Transport kontenera (Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „ Osadus” w Działdowie , Składowisko Odpadów Zakrzewo)
-pojemność 7m3 do 7 dni wynajem – odpady mieszane
-pojemność 7 m3 do 7 dni wynajem – gruz ceglany

(kontener w tej cenie 7 dni, powyżej za każdy rozpoczęty tydzień 60 zł)

1180 zł
980 z

 

14 Big Bag poj. 1m3 - odpady mieszane
Big Bag poj 1 m3 - gruz ceglany

(usługa Big Bag dostępna od 1.02.2023 na terenie Miasta Lidzbark)

240 zł
200 zł

 

15 Wyłączenie/ włączenie dostawy wody nawiertką w sieci do odbiorcy – wina lub żądanie odbiorcy. 210 zł/szt
16 Wymontowanie/ zamontowanie wodomierza – wina lub żądanie odbiorcy 190 zł/szt
17 Plombowanie wodomierzy, wodomierzy do podlewania ogródków, dostawy wody do budynków inwent. itp. 50 zł/szt
18 Uszkodzenie sieci WOD/KAN 2500 zł/szt
19 Wstrzymanie przepływu ścieków przez przepompownie z winy odbiorcy lub na wniosek odbiorcy. Pierwsza godzina 400 zł,
każda następna 280 zł
20 Odblokowanie drożności sieci wodociągowej / kanalizacyjnej Pierwsza godz.380 zł,
każda następna 270 zł
21 Dozór przy wykonywania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego Pierwsza godzina 110 zł,
każda następna 75 zł
22 Przeniesienie wodomierza – materiał inwestora 160 zł godz.
kolejna godz. 80zł
23 Zamknięcie sieci wodociągowej z winy odbiorcy:
- do 2 godzin
- każda następna godzina

150 zł/szt
200 zł
24 Wymiana uszkodzonego zaworu- wina lub zlecenie odbiorcy 120 zł/szt
25 Włączenie/ wyłączenie sieci wodociągowej – zlecenie klienta 140 zł/szt
26 Samowolne sterowanie zasuwą sieci. 400 zł
27 Samowolne podłączenie się do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 5000 zł
28 Nieuzasadnione wezwanie przedstawiciela PGK za usługi nie objęte cennikiem. 120 zł w godz. 7-15
300 zł po godz. 15
29 Przegląd uzbrojenia sieci wodociągowej/kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę urządzeń, budowę domów i innych obiektów podłączonych do sieci, metodą wizualną. 600 zł
30 Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej 5000zł
31 Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej 10 000zł
32 Kara za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza 5000zł
33 Badanie zewnętrznej sieci hydrantowej 170 zł
34 Przejście przez przegrodę 170 zł
35 Układanie kostki brukowej - m2 8 cm – 320 zł
6 cm – 300 zł
36 Demontaż kostki brukowej - m2 100 zł
37 Studnia wodomierzowa uzbrojona 3000zł/szt
38 Rewizyjna studnia Ks Ǿ 315 1500zł
  • Minimalny czas wynajmu sprzętu - 1 godzina.
  • Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach sugerowanych w cenniku w przypadku wzrostu cen materiałów i surowców oraz zaistnienia innych, istotnych okoliczności, mogących wpłynąć na wzrost kosztów usług.

Studnia wodomierzowa betonowa + montaż