Oferujemy usługi w zakresie: Oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie w wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie porządku i czystości miejskiej, utrzymanie zieleni, składowania śmieci, transportowe i sprzętowe, drogownictwo, produkcję materiałów budowlanych,zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

 

STAWKI CENOWE ZA WYKONANIE USŁUGI LUB NAJEM SPRZĘTU W 2022 ROKU (ceny netto)

LPUsługaCena
1 WYKONANIE mb PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 90 zł
2 WYKONANIE mb PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 130 zł
3 MONTAŻ/DEMONTAŻ LICZNIKA WODY LUB ZAKRĘCENIE WODY NA OKRES ZIMOWY 170 zł
4 WYMIANA USZKODZONEGO LICZNIKA WODY Z WINY ODBIORCY 300 zł
5 SAMOWOLNE ZERWANIE PLOMBY NA URZĄDZENIU POMIAROWYM 400 zł
6 CENA ZA 1 mb PRZECISKU
A CENA ZA PRZYGOTOWANIE (RYCZAŁT) 400 zł
B

CENA ZA PRZECISK/CENA ZA PRZECISK Z RURĄ OCHRONNĄ


Ø50
Ø75
Ø90
Ø110
Ø160

 


35/55 zł
40/60 zł
50/70 zł
60/80 zł
130/160 zł

7 WYNAJEM KOPARKI NEW HOLLAND za 1 godzinę 140 zł
8 WYNAJEM KOPARKI J.C.B za 1 godzinę 120 zł
9 WYNAJEM WUKO – Z OBSŁUGĄ za 1 godzinę 300 zł
10 WYKONANIE STUDNI WODOMIERZOWEJ (z montażem) 2500 zł
11 Ciągnik z przyczepą za 1 godzinę 90 zł
12 Ciągnik z kosiarką rotacyjną za 1 godzinę 100 zł
13 Fekalia - Ilość/transport 15zł/m3 / 3zł za kilometr
14 TRANSPORT KONTENERA (KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI „OSADUS” w DZIAŁDOWIE, SKŁADOWISKO ODPADÓW ZAKRZEWO) Transport kontenera ( Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „Osadus w Działdowie, Składowisko Odpadów Zakrzewo 220 zł
15 Wyłączenie, włączenie dostawy wody nawiertką w sieci do odbiorcy – wina lub żądanie odbiorcy.) 210 zł/szt.
16 Wymontowanie lub zamontowanie wodomierza – wina lub żądanie odbiorcy 170 zł/szt
17 Plombowanie wodomierzy, wodomierzy do podlewania ogródków, dostawy wody do budynków inwent. itp. 50 zł/szt
18 Uszkodzenie sieci WOD/KAN 2500 zł/szt
19 Wstrzymanie przepływu ścieków przez przepompownie z winy odbiorcy lub na wniosek odbiorcy. Pierwsza godzina 380 zł, każda następna 270 zł.
20 Odblokowanie drożności sieci wodociągowej / kanalizacyjnej Pierwsza godzina 380 zł, każda następna 270 zł.
21 Dozór przy wykonywania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego Pierwsza godzina 110 zł, każda następna 75 zł.
22 Przeniesienie wodomierza – materiał inwestora 120 zł/szt
23 Zamknięcie sieci wodociągowej z winy odbiorcy Do dwóch godzin 150 zł, każda następna 200 zł
24 Wymiana uszkodzonego zaworu- wina lub zlecenie odbiorcy 80 zł/szt
25 Włączenie, wyłączenie sieci wodociągowej – zlecenie klienta 120 zł/szt
26 Samowolne sterowanie zasuwą sieci. 250 zł
27 Samowolne podłączenie się do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 2500 zł
28 Nieuzasadnione wezwanie przedstawiciela PGK za usługi nie objęte cennikiem. 60 zł
29 Przegląd uzbrojenie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę urządzeń, budowę domów i innych obiektów podłączonych do sieci, metodą wizualną. 600 zł
30 Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej. 5000 zł
31 Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej 10000 zł
32 Kara za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza. 5000 zł
33 Badanie zewnętrznej sieci hydrantowej 120 zł
34 Przejście przez przegrodę 170 zł
35 Układanie kostki brukowej 30 zł/m2
6cm - 130zł
8cm - 150zł
36 Demontaż kostki brukowej 35 zł/m2
37 Studnia wodomierzowa uzbrojona 3000 zł/szt
38 Rewizyjna studnia Ks Ǿ 315 1500 zł
  • Minimalny czas wynajmu sprzętu - 1 godzina.
  • Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach sugerowanych w cenniku w przypadku wzrostu cen materiałów i surowców oraz zaistnienia innych, istotnych okoliczności, mogących wpłynąć na wzrost kosztów usług.