Oferujemy usługi w zakresie: Oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie w wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie porządku i czystości miejskiej, utrzymanie zieleni, składowania śmieci, transportowe i sprzętowe, drogownictwo, produkcję materiałów budowlanych,zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

 

STAWKI CENOWE ZA WYKONANIE USŁUGI LUB NAJEM SPRZĘTU W 2019 ROKU (CENY NETTO)

LPUsługaCena
1 WŁĄCZANIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 800 zł
2 WŁĄCZANIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ 600 zł
3 WYKONANIE mb PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 70 zł
4 WYKONANIE mb PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 110 zł
5 ODBIÓR PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO 170 zł
6 MONTAŻ/DEMONTAŻ LICZNIKA WODY LUB ZAKRĘCENIE WODY NA OKRES ZIMOWY 150 zł
7 WYMIANA USZKODZONEGO LICZNIKA WODY Z WINY ODBIORCY 300 zł
8 SAMOWOLNE ZERWANIE PLOMBY NA URZĄDZENIU POMIAROWYM 300 zł
9 CENA ZA 1 mb PRZECISKU  
A CENA ZA PRZYGOTOWANIE (RYCZAŁT) 400 zł
B

CENA ZA PRZECISK/CENA ZA PRZECISK Z RURĄ OCHRONNĄ


Ø50
Ø75
Ø90
Ø110
Ø160

 


35/55 zł
40/60 zł
50/70 zł
60/80 zł
130/160 zł

10 WYNAJEM KOPARKI NEW HOLLAND ZA 1godz 140 zł
11 WYNAJEM KOPARKI J.C.B ZA 1godz 120 zł
12 WYNAJEM WUKO – Z OBSŁUGĄ ZA 1 godz 250 zł
13 WYKONANIE STUDNI WODOMIERZOWEJ 1kpl 2000 zł
14 WARUNKI TECHNICZNEWYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 0 zł (zero)
15 ZAŚWIADCZENIE O JAKOŚCI WODY 20 zł
16 CIĄGNIK Z PRZYCZEPĄ ZA 1 godz. 90 zł
17 CIĄGNIK Z KOSIARKĄ ROTACYJNĄ ZA 1 godz. 100 zł
18 FEKALIA  
A ILOŚĆ 15zł/m3
B TRANSPORT 3 zł/km
19 PRZYJĘCIE NIECZYSTOŚCI NA WYSYPISKO(GRUZ, POPIÓŁ, ODPADY Z CMENTARZY) -
20 TRANSPORT KONTENERA (KOMUNALNY ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI „ OSADUS”W DZIAŁDOWIE, WYSYPISKO ZAKRZEWO) 180 zł
21 Wyłączenie, włączenie dostawy wody nawiertką w sieci do odbiorcy – wina lub żądanie odbiorcy.) 190 zł/szt.
22 Wymontowanie lub zamontowanie wodomierza – wina lub żądanie odbiorcy 150 zł/szt
23 Plombowanie wodomierzy, wodomierzy do podlewania ogródków, dostawy wody do budynków inwent. itp. 40 zł/szt
24 Uszkodzenie sieci WOD/KAN 2100 zł/szt
25 Wstrzymanie przepływu ścieków przez przepompownie z winy odbiorcy lub na wniosek odbiorcy. Pierwsza godzina 350 zł, każda następna 250 zł.
26 Odblokowanie drożności sieci wodociągowej / kanalizacyjnej Pierwsza godzina 350 zł, każda następna 250 zł.
27 Dozór przy wykonywania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego Pierwsza godzina 90 zł, każda następna 65 zł.
28 Przeniesienie wodomierza – materiał inwestora 100 zł/szt
29 Zamknięcie sieci wodociągowej z winy odbiorcy Pierwsza dwie godziny 130 zł, każda następna 180 zł
30 Wymiana uszkodzonego zaworu- wina lub zlecenie odbiorcy 60 zł/szt
31 Włączenie, wyłączenie sieci wodociągowej – zlecenie klienta 100 zł/szt
32 Samowolne sterowanie zasuwą sieci. 200 zł
33 Samowolne podłączenie się do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 2000 zł
34 Nieuzasadnione wezwanie przedstawiciela PGK za usługi nie objęte cennikiem. 45 zł
35 Przegląd uzbrojenie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę urządzeń, budowę domów i innych obiektów podłączonych do sieci, metodą wizualną. 200 zł
36 Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej. 5000 zł
37 Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej 10000 zł
38 Kara za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza. 5000 zł
39 Badanie zewnętrznej sieci hydrantowej 100 zł
40 Przejście przez przegrodę 150 zł
41 Układanie kostki brukowej 30 zł/m3
42 Demontaż kostki brukowej 35 zł/m3
43 Studnia wodomierzowa uzbrojona 2000 zł/szt
44 Rewizyjna studnia Ks Ǿ 315 1500 zł
  • Minimalny czas wynajmu sprzętu - 1 godzina.
  • NIE ZREALIZOWANE ZLECENIA W ROKU 2019 BĘDĄ WYKONYWANE W/G STARYCH STAWEK