Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku.

Data publikacji strony internetowej: [ 2018-01-15 ].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-10-13 ].

Ułatwienia na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku:
• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
• serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
• układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.
• przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
• przełączniki zmiany kontrastu
• przełącznik zmiany układu strony
• przełącznik zmiany na ,,tryb nocny”
• na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.
Firefox, Chrome, Microsoft Edge:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
adres e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
numer telefonu 23 696 15 71
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Informacja o dostępności wejścia do budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej mieści się w budynku jednopiętrowym w Lidzbarku przy ul. Zieluńskiej 26. Do budynku prowadzą schody zewnętrzne wraz z podjazdem dla Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu.

Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind.
W budynku na parterze znajduje się główny korytarz z dostępem do pomieszczeń biurowych. Główny punkt informacyjny znajduje się przy samym wejściu do budynku. Nie posiada on obniżonej lady. W holu głównym znajdują się po lewej stronie schody, które prowadzą na pierwsze piętro. Budynek nie posiada windy. Łazienki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostosowaniu informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma udogodnień w postaci informacji głosowych i pętli indukcyjnej.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oznaczonego symbolem P-20.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.