Ogłoszenie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego

Zakres obowiązków
Główny Księgowy

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie stanowiska


1. Główny Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową i ekonomiczną Zakładu.
2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
• Organizowanie i kierowanie pracą pracowników Działu Finansowo -Księgowego,
• Realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości,
• Prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
• Bieżące monitorowanie i kontrola dokumentów finansowo-księgowych,
• Kontrola nad gospodarką magazynową,
• Nadzór i rozliczanie inwentaryzacji,
• Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,
• Sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
• Sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,
• Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania przychodów i kosztów oraz prawidłowości tego wykonania w stosunku do założeń planu,
• Nadzór nad właściwą realizacją założeń planu oraz kontrola i ocena wykonania zadań finansowo- gospodarczych,
• Nadzór nad windykacją należności Zakładu,
• Bieżące i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych z kontrahentami,
• Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej kontroli operacji gospodarczych związanych z:
• wydawaniem środków pieniężnych,
• obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych,
• przyjmowaniem, przekazywaniem oraz zakupami środków trwałych i pozostałych składników majątkowych przeznaczonych do użytkowania,
• nadzór merytoryczny nad wypłatą wynagrodzeń oraz kontrola rozliczeń z ZUS i U

Wymagania
Od kandydatów oczekujemy:

• Wyższego wykształcenia w zakresie finansów i rachunkowości i minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku lub średniego, policealnego bądź pomaturalnego wykształcenia ekonomicznego i minimum 6-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
• Wysokiego zaangażowania i inicjatywy w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
• Znajomości polskich przepisów prawa podatkowego i aktualnych zmian,
• Znajomości ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości finansowej,
• Aktualnych przepisów ZUS ,
• Bardzo dobrej znajomości pakietu Office, w szczególności Microsoft Excel;
• Umiejętności organizacji pracy zespołu:
• Praktycznej znajomości aplikacji finansowo-księgowych.

Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

 

Oferty zawierające CV prosimy składać w sekretariacie lub przesyłać drogą pocztową do dnia 14.12.2020 r. na adres
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark

Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Zarząd PGK Sp. z o.o.