ZAMÓWIENIE PUBLICZNE z dnia 04.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 60.000 litrów oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy
PN-EN 590 lub normy równoważnej – CPV 09134100-8 – Olej napędowy – do zbiornika paliwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark, w ilości około 5.000 litrów raz w miesiącu w 2021 roku. Wskazana ilość jest przewidywanym zapotrzebowaniem zamawiającego w okresie realizacji umowy, oszacowanym na podstawie zapotrzebowania z roku ubiegłego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa i z tego powodu wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do zamawiającego.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia


1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających Polskiej Normie PN-EN 590, Olej napędowy powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. u. z 2015r poz.1680 z późn zm.)
2. Na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa,
w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny
3. Dostawy odbywać się będą na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego. Olej napędowy będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów własnych Zamawiającego
4. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika paliwa oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego.
5. Wydruk ze strony internetowej producenta paliwa będzie udokumentowaniem ceny obowiązującej na dzień dostawy paliwa. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę 03.12.2020 r.
6. Zamawiający, zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenie ogólnej ilości
i wartości dostaw maksymalnie o 30% łącznej ilości określonej w pkt. III.1.1. Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia (Prawo opcji).
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędną dokumentację wynikającą z ustawy
z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
(Dz.U. z 2017, poz. 708)
8. Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych po każdej dostawie. Faktura musi zawierać: datę dostawy, rodzaj i ilość dostarczonego paliwa, cenę jednostkową brutto za 1 l paliwa, komunikat cenowy producenta o zmianie ceny obowiązującej w dniu dostawy. Termin płatności do 21 dni.
9. Podstawą ustalenia przez Wykonawcę aktualnej ceny oleju napędowego będzie cena jednostkowa netto Producenta oleju napędowego zmieniona o procentowy wskaźnik wyliczony pomiędzy ceną zaoferowaną przez Wykonawcę a ceną Producenta na dzień złożenia oferty wyrażony w procentach. Wskaźnik procentowy jest stały przez cały czas trwania umowy i jest podstawą ustalenia aktualnej ceny oleju napędowego, został wyliczony przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień kod CPV - Olej napędowy – CPV – 09134100-8
12. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
13. Wymagania stawiane wykonawcy:
• 13.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
• 13.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
• 13.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
• 13.4 Zamawiający wymaga określenia przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, adresu e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
15. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie będzie prowadził rozliczeń w innych walutach niż PLN.
16. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark).
Termin składania ofert upływa 14.12.2020 r. o godzinie 11.00.
Osoba do kontaktu:
Ewelina Szczepańska
tel. 23 696 15 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ i załączniki

3. SIWZ i załączniki wersja edytowalna

4. Informacja o otwarciu ofert

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty