ZAMÓWIENIE PUBLICZNE z dnia 26.07.2021 r.

Przedmiotem zamówienia Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu komunalnego z urządzeniem hakowym. Okres finansowania 60 miesięcy , leasing operacyjny, brak opłaty wstępnej, opłata za wykup 10% wartości początkowej.12. Raty leasingowe – miesięczne, oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę 3 M WIBOR ustalaną jako średnia z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury.

Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu komunalnego z urządzeniem hakowym. Okres finansowania 60 miesięcy , leasing operacyjny, brak opłaty wstępnej, opłata za wykup 10% wartości początkowej.12. Raty leasingowe – miesięczne, oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę 3 M WIBOR ustalaną jako średnia z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury. 15. Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu ponosi Zamawiający. Leasingodawca upoważni Zamawiającego do ubezpieczenia przedmiotu leasingu i przekaże Zamawiającemu oczekiwane warunki ubezpieczenia. Leasingodawca przedstawi do wyboru Zamawiającemu ubezpieczenie co najmniej pięciu firm ubezpieczeniowych. Wykonawca będzie uprawniony do dodatkowego obciążenia Zamawiającego kosztami upoważnienia do ubezpieczenia zgodnie ze zwyczajowo stosowaną tabelą opłat Wykonawcy, ale nie wyższej niż po 400,00 złotych brutto za udzielenie upoważnienia.16. Wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, takie jak transport do siedziby Zamawiającego, pierwsza rejestracja pojazdu i wszystkie inne ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie uprawniony do dodatkowego obciążenia Zamawiającego kosztami w zakresie kosztów rejestrowania pojazdu zgodnie ze zwyczajowo stosowaną tabelą opłat Wykonawcy, ale nie wyższej niż 700,00 złotych brutto.17. Zamawiający w miejsce opłat o których mowa w pkt 15 i 16 dopuszcza zryczałtowaną opłatę zgodnie z tabelą opłat Wykonawcy do kwoty 1100,00 złotych w okresie obowiązywania umowy oraz stosowanie w pozostałej części tabeli opłat zgodnie z Rozdziałem X SWZ.

Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.

  • Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
  • cenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
  • W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
  • Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą
  • Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty

W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7z. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

RODO (obowiązek informacyjny):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark - (Tel. (23) 696 14 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark jest Pan Marcin Dobucki, kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 3) dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny PGK.1.2021 na: „Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu komunalnego z urządzeniem hakowym” odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa P.z.p.”; 4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P.z.p.; 6) w odniesieniu do danych osobowych w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawcy przysługuje prawo do: - na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Jego dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO do sprostowania danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; 8) Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. C RODO

Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:30
Osoba do kontaktu:
Ewelina Szczepańska
tel. 23 696 15 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Następuje zmiana terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert :
Termin składania ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 11:30

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik 1a

4. Załączniki edytowalne

5. Informacja z dnia 03.08.2021 r

6. Sprostowanie do pytania nr 8 z informacji z dnia 03.08.2021

7. Informacja Zamwiającego nr 2 z dnia 10.08.2021

8. Informacja Zamawiającego nr 3 z dnia 11.08.2021

9. Unieważnienie postępowania z dnia 16.08.2021.pdf