Zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2021 r.
Dotyczy: Dostawa worków na odpady do siedziby Zamawiającego w 2022 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku zaprasza do składania ofert i przedstawienia ceny na dostawę worków na odpady.

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zieluńska 26,
13-230 Lidzbark, tel. 23 696 15 71

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Cykliczne dostawy worków do siedziby Zamawiającego w 2022 r. na następujące odpady:

1) Kolor niebieski – papier
2) Kolor brązowy – bioodpady
3) Kolor zielony – szkło
4) Kolor żółty – tworzywa sztuczne i metale

Worki powinny spełniać warunki przedstawione tabeli nr 1:
Tab. 1

Typ worka Grubość folii Krótki opis Wykonanie techniczne

Worki o poj. 120 l

Kolor niebieski – papier

Kolor żółty – tworzywa sztuczne i metale

Kolor brązowy – „BIO”

Worki o poj. 80 l

Kolor zielony-szkło

-30 μ

- 30 μ

- 50μ

- 50 μ

Worki przeznaczone do

selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych z napisem dla

odpowiednich frakcji:

- papier,

- tworzywa sztuczne i metale,

- szkło,

Na worku winno znajdować się

logo adres Firmy wywożącej

odpady.

Kolor nadruku: czarny,

potokowy.

Wielkość napisów dostosowana

do rozmiaru worka

1. Worki wykonane z

półprzezroczystej folii LDPE.

2. Worki w kolorze niebieskim,

żółtym i brązowym o wymiarach

70 cm x 110 cm ( w tym zakładki po

10 cm)

3. Worki w kolorze zielonym

o wymiarach 50 cm x 100 cm ( w

tym zakładki po 10 cm)

4. Każdy worek musi być

wyposażony w tasiemkę

zintegrowaną z workiem, służącą

do skutecznego zawiązywania

otworu wsypowego

Na każdym worku powinno znajdować się logo firmy, które zawiera załącznik nr 1.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

5. Worki należy dostarczać w odstępach około 3 miesięcy po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pracownika PGK Sp. z o.o. w Lidzbarku. Po zgłoszeniu telefonicznym czas realizacji do 7 dni roboczych.

6. Sposób przygotowania oferty:

a) Cena powinna zawierać koszt brutto dla 100 worków z każdego rodzaju wraz z transportem do siedziby Przedsiębiorstwa.
b) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia.

7.Miejsce i termin złożenia oferty:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark do 10.12.2021 r. do godziny 12:00 lub drogą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury po zrealizowaniu zamówienia .

9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12.
a) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium ofert.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

13. Osoba upoważniona do kontaktu – Marzena Orzechowska Tel. 693-939-591.

 

Załączniki

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3