W tym artykule przedstawiamy pełen regulamin porządku domowego i funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej.

I. Obowiązki użytkowników lokali:

 1. Użytkownicy lokali obowiązani są dbać o należytą konserwację lokalu i pomieszczeń należących do lokalu, wykonywać drobne naprawy lokalu oraz urządzeń technicznych w zakresie ustalonym obowiązującymi przepisami, umową najmu lub umową kupna sprzedaży lokalu,
 2. Użytkownicy lokali obowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, przepisów sanitarnych, budowlanych, przeciwpożarowych jak również przepisów dotyczących używania instalacji elektrycznej, gazowej i wodno — kanalizacyjnej oraz niniejszego regulaminu,
 3. Użytkownicy lokali obowiązani są w ogólnie pojętym interesie nieruchomości zgłaszać zarządcy przypadki uszkodzeń części wspólnej nieruchomości lub naruszenia przepisów wymienionych w punkcie 2, przez innych użytkowników lokali,
 4. Koszty szkód wyrządzone w urządzeniach części wspólnej nieruchomości jak i na terenie bezpośrednio przyległym - wynikłe z winy użytkownika lokalu lub osób wspólnie z nim zamieszkujących obciążają tego użytkownika lokalu,
 5. Za szkody wyrządzone przez dzieci konsekwencje ponoszą prawni opiekunowie (rodzice),
 6. Koszty szkód wyrządzone w lokalu lub w części wspólnej nieruchomości z winy innego użytkownika lokalu , obciążają tego użytkownika, który spowodował szkodę,
 7. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach urządzeń części wspólnej nieruchomości a w szczególności instalacji gazowej i elektrycznej oraz przeciekach dachu, zapchaniu instalacji kanalizacyjnej użytkownicy lokali mają obowiązek niezwłocznie informować zarządcę,
 8. Użytkownicy lokali obowiązani są na żądanie zarządcy udostępnić lokal w celu dokonania czynności związanych z naprawą, konserwacją lub remontem urządzeń części wspólnej nieruchomości. Czynności te mogą być wykonane tylko w obecności osoby dorosłej zajmującej dany lokal, lid? upoważnionej przez użytkownika lokalu, art. 10 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art. 13 piet 2 ustawy o własności lokali.

II. Przepisy porządkowe:

 1. Osoby przebywające na terenie nieruchomości zobowiązane są do zachowania ciszy w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00,
 2. Nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych należy wrzucać do zbiorników do tego celu przeznaczonych w taki sposób aby nie zanieczyszczać otoczenia zbiorników, części wspólnej nieruchomości oraz posesji,
 3. Wykonywanie przez użytkowników lokali czynności mogących spowodować uszkodzenie jakichkolwiek elementów części wspólnej nieruchomości , nawet jeżeli nie ujawniają się bezpośrednio w trakcie tych czynności, (używanie materiałów wybuchowych - petardy, sztuczne ognie, odbijanie piłki o ściany budynków itp.) jest niedopuszczalne,
 4. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez użytkowników lokali czynności mogących spowodować zniszczenie części wspólnej nieruchomości jak i terenu przyległego (remonty pojazdów mechanicznych, wyrzucanie przedmiotów przez okna, wysypywanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych),
 5. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez użytkowników lokali czynności mogących spowodować zniszczenie części wspólnej nieruchomości jak i terenu przyległego (remonty pojazdów mechanicznych, wyrzucanie przedmiotów przez okna, wysypywanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych),
 6. Prowadzenie hodowli zwierząt na terenie nieruchomości jest całkowicie zabronione,
 7. Posiadanie zwierząt domowych nie może powodować zagrożenia zdrowia ani życia mieszkańców ani zakłócać spokoju i porządku,
 8. Poza terenem lokalu psy winny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu,
 9. Nieczystości pozostawione przez zwierzęta winny być niezwłocznie uprzątnięte przez opiekuna lub właściciela zwierzęcia,
 10. Zabrania się dokarmiania bezpańskich zwierząt w obrębie nieruchomości,
 11. Zabrania się wystawiania i przechowywania w części wspólnej nieruchomości (klatki schodowe, podwórze, piwnice) jakichkolwiek przedmiotów w tym pokarmu dla zwierząt,
 12. Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest tylko w miejscach do tego celu przeznaczonych,
 13. Zabronione jest wykonywanie napraw pojazdów mechanicznych na terenie posesji. Dopuszczalne jest dokonanie drobnej naprawy polegającej na wymianie żarówki, wycieraczki, koła, itp.,
 14. Doniczki na kwiaty i skrzynki umieszczone na parapetach okien winny być zabezpieczone przed wypadnięciem a podlewanie kwiatów nie może powodować przeciekania wody na niższe piętra lub na podwórze,
 15. Zabrania się samowolnego montażu na zewnątrz budynku urządzeń tj. anteny, suszarki zaokienne, tablice reklamowe itp. bez zgody zarządcy.

III. Przepisy dotyczące suszarni i piwnic:

 1. Z suszarni mają prawo korzystać wszyscy użytkownicy lokali oraz osoby wspólnie z nimi zamieszkujący,
 2. Suszarnia przeznaczona jest wyłącznie do suszenia bielizny, ubrań i pościeli,
 3. Piwnice są pomieszczeniami przynależnymi do lokalu. Dostęp do nich powinien być użytkownikom lokali stale udostępniony,
 4. Przy korzystaniu z piwnic użytkownicy lokali obowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W szczególności zabronione jest przechowywanie w piwnicach materiałów wybuchowych, żrących i łatwopalnych ( benzyna i inne paliwa, niezabezpieczone butle z gazami itp.),
 5. Użytkownicy lokali obowiązani są chronić przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem urządzenia części wspólnej nieruchomości znajdujące się w ich piwnicach. Urządzenia te powinny być udostępnione na każde żądanie zarządcy,
 6. Użytkownicy lokali mają prawo do korzystania z części wspólnej nieruchomości w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i nie utrudniający korzystania z niej innym użytkownikom. Części wspólne (klatka schodowa, korytarz piwniczny) służą wyłącznie jako ciąg komunikacyjny.