Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie przejął od gmin zadanie gospodarki odpadami komunalnymi. Realizując ustawę Związek zapewnia warunki funkcjonowania selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Poprzez segregację odpadów możliwe jest:

  • Ograniczenie masy odpadów komunalnych kierowanych na składowiska
  • Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych
  • Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

segregacja odpadow

Opracowanie to określa zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli działek rekreacyjno - wypoczynkowych.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej zobowiązany jest:

  1. Złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.
  3. Gromadzić odpady w sposób selektywny.
  4. Umożliwić odbiór zgromadzonych odpadów w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie pojemników lub worków oraz odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem nieruchomości lub udostępnienia w altance śmietnikowej z wejściem od strony ulicy, nie później niż do godziny ustalonej w harmonogramie.
Niewystawienie pojemników i worków przed posesję w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.

Odpady komunalne zbierane są selektywnie zgodnie z następującymi zasadami:

 

niebieski koszDo worka/pojemnika koloru niebieskiego - PAPIER


Wrzucamy: papier i tekturę (w tym: opakowania, gazety, czasopisma, zeszyty, książki, torby papierowe itp.) oraz opakowania wielomateriałowe - kartoniki po sokach i napojach.
Nie wrzucamy: tłustego i zabrudzonego papieru, papieru przebitkowego i kalek technicznych, papieru foliowanego i woskowanego.

 

 

kosz na odpady zółty

 Do worka/pojemnika koloru żółtego - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE


Wrzucamy: Tworzywa sztuczne: buetlki po napojach (puste), zakrętki, folie, worki, torebki, opakowania po żywności (np. jogurtach), opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach.
Metale: puszki metalowe i aluminiowe.
Opakowania wielomateriałowe: kartony po mleku i sokach.
Nie wrzucamy: zużytego sprzętu elektronicznego, opakowań po farbach, środkach niebezpiecznych, folii budowlanych i opatrunkowych, butelek po olejach silnikowych, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, tworzyw piankowych, styropianu i pampersów.

 

 

segregacja ziel

 Do worka/pojemnika koloru zielonego - SZKŁO


Wrzucamy: Szkło białe i kolorowe: puste szklane słoiki, butelki szklane, szklane opakowania po kosmetykach
Nie wrzucamy: porcelany, szklanek, kieliszków, ceramiki, luster, szyb, zniczy, żarówek, fajansu, doniczek, szkła okiennego, okularowego.

 

 

kosz na odpadyDo worka/pojemnika koloru brązowego - BIO


Wrzucamy: Odpady kuchenne: obierki, skorupki jaj, resztki jedzenia, owoce, warzywa.
Odpady zielone: trawa, gałęzie, liście, kwiaty.
Nie wrzucamy: kości zwierząt, popiołu, drewna impregnowanego, ziemii i kamieni, innych odpadów.

 

 

segregacja wielkogabarytOdpady wielkogabarytowe - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady, np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, chodniki, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe itp.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju odpady budowlane i sanitarne.

 

segregacja rtvZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -
kompletny sprzęt agd, rtv np.: lodówki, zamrażarki,
telewizory, komputery, drukarki itp.

 

 

 

segregacja koszPopiół z palenisk domowych należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach (ze względów bezpieczeństwa zalecamy pojemniki metalowe).

 

 

 

 

 

segregacja budowOdpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - o masie do 500 kg pochodzące z drobnych remontów np.: gruz, wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe, grzejniki, należy dowieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie przyjmowane są nieodpłatnie.

 

 

 

segregacja mieszaneOdpady zmieszane - do pojemnika
Wrzucamy: zatłuszczony, zabrudzony lub pokryty klejami plastik i papier, steropian opakowaniowy wykorzystany do ochrony sprzętu lub mebli, szklanki, porcelanę, lustra, płaskie szkło - w tym szyby okienne, pampersy.
Nie wrzucamy: gruzu, opon, popiołu, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

 

segregacja niebezpieczneOdpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i zużyte baterie należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników rozmieszczonych w wyznaczonych punktach
- punkty odbioru przeterminowanych leków - wyznaczone apteki na terenie poszczególnych gmin.
- punkty odbioru baterii - szkoły, przedszkola, sklepy rtv i agd oraz siedziby instytucji publicznych.

 

 

segregacja oponyZużyte opony

- pochodzące z gospodarstw domowych przyjmowane są w PSZOK nieodpłatnie,
- pochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej odpłatnie.

 

 

 

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” zorganizował trzy Punkty Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
- w Działdowie przy ulicy Przemysłowej 61,
- w Nidzicy przy ulicy Kolejowej 17,
- w Ciechanówku gm. Lidzbark.

Do PSZOK mogą być dowożone jedynie posegregowane odpady z nieruchomości zamieszkałych, których ilość przekracza aktualne możliwości gromadzenia w miejscu ich powstawania lub których objętość przekracza możliwości gromadzenia (odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i odpady budowlane).

Przekazanie odpadów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbywa się własnym transportem.