Strefa Płatnego Parkowania w Lidzbarku funkcjonuje na mocy Uchwały nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012 r. z póź. zm. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Strefa Płatnego Parkowania została utworzona w celu umożliwienia kierowcom łatwiejszego dostępu do miejsc postojowych poprzez zwiększenie rotacji pojazdów.
Parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłaty w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 16.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Opłaty za parkowanie dokonuje się za pomocą monet w parkomatach ustawianych w pobliżu miejsc postojowych (patrz mapa)
Wysokość opłaty uzależniona jest od czasu parkowania i jest wyliczana według taryfy:

STAWKI OPŁAT W SPP LIDZBARK

Czas postojuCena
1 godzina 1,00 zł
2 godziny 2,20 zł
3 godziny 3,60 zł
4 godziny 4,60 zł
5 godzin 5,60 zł
6 godzin 6,60 zł
7 godzin 7,60 zł
Kierowca ma obowiązek niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu uiścić opłatę parkingową poprzez wykupienie biletu parkingowego w automacie za kwotę odpowiadającą przewidywanemu czasowi parkowania oraz umieścić wydrukowany bilet za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu wewnątrz samochodu w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego kontrolę.

Abonament
Kierowcy mają możliwość wykupienia abonamentu, który ważny jest w całej Strefie Płatnego Parkowania i zachowuje ważność w okresie jednego miesiąca. Na karcie abonamentowej parkingowej może być wpisany jeden lub więcej numerów rejestracyjnych odpowiadających ilości posiadanych pojazdów, przy czym jeden abonament uprawnia do parkowania wyłącznie jednego pojazdu. Parkowanie dwóch lub więcej pojazdów w tym samym czasie jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku zakupu odpowiedniej liczby abonamentów bądź też uiszczenia w inny sposób opłaty za pozostałe pojazdy.

Abonament należy niezwłocznie umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie. Abonament nieczytelny, zabrudzony, zaznaczony w sposób nietrwały – np. ołówkiem jest traktowany jako nieskasowany a postój nieopłacony.

Abonamenty parkingowe można kupić w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp o.o. Biuro Strefy Płatnego Parkowania pokój nr 3 w godzinach pracy od 7 do 15.

STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH

AbonamentCena
1 miesiąc 80,00 zł
Opłata abonamentowa uprawnia do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym na drogach publicznych na terenie Miasta Lidzbarka w Strefie Płatnego Parkowania w okresie jednego miesiąca (łącznie ze Strefą Ograniczonej Dostępności).

Opłaty za parkowanie osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne posiadające Kartę Parkingową wzoru europejskiego (niebieską) nie płacą za postój jedynie wtedy, gdy parkują pojazdy na miejscach oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. Karty, o których mowa można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Działdowie. W każdym innym przypadku parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania w Lidzbarku jest płatne zgodnie z obowiązującą taryfą.

Opłaty dodatkowe
Za brak wniesienia opłaty parkingowej lub za przekroczenie czasu parkowania wyznaczonego na bilecie BSPP lub parkowanie na podstawie karty parkingowej wzoru europejskiego poza zastrzeżonym dla osoby niepełnosprawnej stanowiskiem postojowym pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 40 zł. Opłatę dodatkową należy wnieść w ciągu 14 dni z zastrzeżeniem iż opłata dodatkowa może być obniżona do 20 zł w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliższym dniu roboczym po tym dniu obniża się wysokość opłaty dodatkowej do kwoty 20 zł.

Opłata dodatkowa ulega anulowaniu w przypadku
- jeżeli kierowca pojazdu, który otrzymał informację stwierdzającą nieuiszczenie opłaty za parkowanie udowodni wymienionym biletem parkingowym, że zmieścił się w czasie 10 minut przeznaczonym na zakup biletu,
- okazania ważnego abonamentu miesięcznego,
- okazania ważnej karty parkingowej, w sytuacji parkowania pojazdu będącego własnością uprawnionego.

Do kontroli wnoszenia opłat uprawniony jest Kontroler Strefy Płatnego Parkowania.
W przypadku stwierdzenia braku należnej opłaty, parkowania ponad wykupiony czas, wyłożenia biletu lub karty abonamentowej w sposób uniemożliwiający kontrolę, parkowanie na podstawie europejskiej karty prakingowej poza zastrzeżonym dla osoby niepełnosprawnej stanowiskiem postojowym kontroler wystawia dokument zawiadamiający o opłacie dodatkowej i umieszcza go pod wycieraczką pojazdu.

Kontroler nie jest upoważniony do pobierania pieniędzy od parkujących osób.
Kontroler nie jest upoważniony do rozmieniania pieniędzy, którymi można wnieść opłatę parkingową w parkometrach.
Kontroler nie jest upoważniony do pośredniczenia w sprawach reklamacji dot. opłat dodatkowych.

Sposób wpłat
Wszelkie opłaty w tym za kartę abonamentową wnosimy gotówką w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. lub za pomocą przelewu na nr rachunek Banku

BS w Działdowie z/s w Lidzbarku: 22 8215 0006 2001 0000 1573 0001

Dane adresowe do przelewu:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o
ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark

Reklamacje
Wszelkie dokumenty związane z reklamacjami dotyczącymi opłat dodatkowych pobieranych za brak uiszczenia opłat parkingowych można składać drogą pocztową lub osobiście w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Lidzbarku ul. Zieluńska 26.