To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku, zgodnie z aktem założycielskim jest wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Lidzbark.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

7 etapów budowy przyłącza wodno - kanalizacyjnego

Zasady przyłączania do sieci wodociągów i kanalizacji reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane przyłączyć nieruchomość do sieci, jeżeli są spełnione warunki określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez gminę.