ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.10.2020 r.

Dotyczy: wykonania rocznych przeglądów stanu technicznego budynków zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku w związku z art. 62, ust.1, pkt 1), lit. a), b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz §4 i §5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836 wraz ze zmianami) zaprasza do składania ofert i przedstawienia ceny na wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków zarządzanych przez PGK Sp. z o.o. w Lidzbarku.

Postępowanie oraz zamówienie nie jest objęte przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164).

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zieluńska 26,
13-230 Lidzbark, tel. 23 696 15 71

2. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków będących w zasobie i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku zgodnie z załączonymi wykazami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2, obejmujących zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt 1), lit. a), b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r., poz. 151 wraz ze zmianami) oraz §4 i §5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836 wraz ze zmianami) w szczególności kontrolę i sprawdzenie:
- elewacyjnych warstw przegród zewnętrznych (tynk lub warstwy fakturowe) oraz

elementów ścian zewnętrznych (filary, gzymsy, balustrady, loggie i balkony)
- trwałości zamocowania urządzeń i elementów na ścianach i dachu
- pokrycia dachów i daszków okapowych
- odwodnienia dachu, daszków i obróbek blacharskich
- stolarki okiennej i drzwiowej (trwałość, szczelność, zamknięcia)
- stanu zewnętrznej komunikacji (schody, bramy)
- instalacji ciepłej i zimnej wody
- urządzeń sieci p. poż.
- sieci i instalacji na obiekcie
- węzłów cieplnych
- izolacji ścian zewnętrznych w piwnicach
- wentylacji pomieszczeń zawilgoconych,
a także instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, w szczególności:
- urządzeń kanalizacyjnych
- stanowisk postojowych pojazdów samochodowych
- stanu urządzeń i składowisk na odpady (nieczystości)
- terenów zielonych i biologicznych

b) Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów i dostarczenie ich do siedziby zamawiającego.

3. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 31.12.2018 r.

4. Kryterium wyboru oferty:
Cena: 100%
Wykonawca podaje ceny jednostkowe dla obiektów wyróżnionych w załącznikach nr 1 i 2.

5. Wymagana dokumenty:
- formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania
- kopia aktualnych uprawnień zgodnych z opisami w art. 62, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 5, tj. wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 oraz kopie aktualnych uprawnień

budowlanych należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem: „Oferta na wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku”.

7. Istotne warunki zamówienia:
- oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania usługi,
- faktury – osobno na każdą Wspólnotę Mieszkaniową, oraz za Gminny Zasób Mieszkaniowy na PGK Sp. z o.o. w Lidzbarku
- warunki płatności – przelew bankowy 30 dni na konto Wystawcy,
- UWAGA: prosi się o podanie cen netto w PLN,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark) lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Termin składania ofert upływa 19.10.2020 r. o godzinie 10.00.

9. Osoba do kontaktu:
Janusz Łukaszewski – Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
tel. 693 939 592
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Załączniki

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wybór najkorzystniejszej oferty