ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.09.2021 r.
na wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w obiektach administrowanych przez Zamawiającego

 I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark, tel. 23 696 15 71

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w obiektach administrowanych przez Zamawiającego.
2. Przegląd oraz kontrole szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Zakres przeglądu instalacji gazowych powinien obejmować w szczególności:
a) sprawdzenie stanu technicznego, prawidłowość usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych oraz zaworów odcinających,
b) sprawdzenie stanu technicznego przewodów gazowych w piwnicach, pionów gazowych i instalacji lokalowych wraz z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane,
c) sprawdzenie stanu technicznego gazomierzy,
d) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych,
e) sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.

III. Wykaz nieruchomości:
• Gminny Zasób Mieszkaniowy – wg załącznika nr 1
• Wspólnoty Mieszkaniowe – wg załącznika nr 2

IV. Sposób obliczenia ceny oferty.

• Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowych za 1 lokal.

W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z wykonaniem w/w zadania.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
• posiadają sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia,
• złożyli oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków zamówienia.

VI. Istotne warunki zamówienia:

• oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania usługi,
• faktury – osobno na każdą Wspólnotę Mieszkaniową, oraz za Gminny Zasób Mieszkaniowy na PGK Sp. z o.o. w Lidzbarku
• warunki płatności – przelew bankowy 30 dni na konto Wystawcy,
• realizacja zamówienia zgodnie z terminem określonym w przedstawionej ofercie,
• UWAGA: prosi się o podanie cen netto w PLN,
• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark) lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Termin składania ofert upływa 14.09.2021 r. o godzinie 10.00.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

Załączniki

1. Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami

2. Wybór najkorzystniejszej oferty