ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.09.2021r.
na wykonanie usług kominiarskich i przeglądów okresowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Gminnego Zasobu Mieszkaniowego 2021

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku zaprasza do złożenia oferty.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług kominiarskich i przeglądów okresowych (w październiku 2020) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Gminnego Zasobu Mieszkaniowego zarządzanych przez PGK Sp. z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia.
Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:
I. Obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych 1 raz w roku, które powinny zawierać:
a) dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
b) badanie drożności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
c) badanie prawidłowości podłączeń kominowych;
d) pomiar ciągu kominowego;
e)sporządzenie odpowiednich protokołów.
II. Obowiązkowa całoroczna obsługa w zakresie czyszczenia przewodów kominowych z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń:
a) przewodów dymowych – czterokrotne czyszczenie przewodów z częstotliwością raz na kwartał;
b) przewodów spalinowych – dwukrotne czyszczenie przewodów spalinowych z częstotliwością przed i po zakończeniu sezonu grzewczego;
c) przewodów wentylacyjnych – jednokrotne w ciągu roku.
III. Roboty dodatkowe – niezbędne prace dodatkowo zlecone przez Zamawiającego:
a) udrażnianie kanału kominowego, spalinowego lub wentylacyjnego;
b) wymiana, montaż kratki wentylacyjnej;
c) wymiana, montaż drzwiczek kontrolno-wyciorowych.

UWAGA! Podstawą realizacji robót dodatkowych – nieobowiązkowych będzie pisemne zlecenie wystawione przez Zamawiającego.

2. Wykaz nieruchomości.

• Gminny Zasób Mieszkaniowy – wg załącznika nr 1
• Wspólnoty Mieszkaniowe – wg załącznika nr 2

3. Sposób obliczenia ceny oferty.

• Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacji grawitacyjnej za 1 lokal.

W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z wykonaniem w/w zadania.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
• posiadają sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia,
• złożyli oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków zamówienia.

5. Istotne warunki zamówienia:

• oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania usługi,
• faktury – osobno na każdą Wspólnotę Mieszkaniową, oraz za Gminny Zasób Mieszkaniowy na PGK Sp. z o.o. w Lidzbarku
• warunki płatności – przelew bankowy 30 dni na konto Wystawcy,
• realizacja zamówienia zgodnie z terminem określonym w przedstawionej ofercie,
• UWAGA: prosi się o podanie cen netto w PLN,
• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6. Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark) lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Termin składania ofert upływa 14.09.2021 r. o godzinie 10.00.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

 

Załączniki

1. Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami

2. Wybór najkorzystniejszej oferty