ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.11.2023 r.

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia dla których wartość nie przekracza równowartości 130 000 zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku w związku z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) zaprasza do składania ofert i przedstawienia ceny na wykonanie pięcioletnich okresowych prac pomiarowo–kontrolnych urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez PGK Sp. z o.o. w Lidzbarku.

 

 

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark, tel. 23 696 14 25

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.

2) Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

3) Pomiary elektryczne w zakresie:
a. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, tj. pomiary skuteczności zerowania
b. pomiary rezystancji izolacji obwodów I – fazowych
c. pomiary rezystancji izolacji obwodów III – fazowych
d. pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
e. pomiary rezystencji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)

3. Protokół z przeprowadzonego przeglądu powinien zawierać m. in.:
a. numer protokołu,
b. datę wykonania przeglądu,
c. oznaczenie obiektu budowlanego objętego przeglądem,
d. dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełniania przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,
e. tabelaryczne zestawienie pomiarów wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej z podziałem na poszczególne lokale, a w ramach lokali na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu,
f. tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, strychy, itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.,
g. tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny / negatywny),
h. tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowop-rądowych wraz z wynikiem (pozytywny / negatywny),
i. tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny / negatywny),
j. wykaz usterek i nieprawidłowości,
k. określenie zaleceń pokontrolnych,
l. informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,
m. wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał protokołu w dwóch egzemplarzach. Wykonawca powiadomi najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w widocznym miejscu na budynku o planowanych terminach przeprowadzenia przeglądów wraz z prośbą o udostępnienie lokalu do kontroli. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania na dodatkowe pisemne zlecenie Zamawiającego prac dodatkowych. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia:
- w budynkach Gminnego Zasobu Mieszkaniowego do dnia 31.12.2023 r.
- w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych do dnia 31.01.2024 r.

5. Kryterium wyboru oferty:
Cena: 100%

6. Wymagana dokumenty:
- formularz cenowy
- kopia aktualnych uprawnień zgodnych z opisami w art. 62, ust. 5, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682).

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 6, tj. wypełniony i podpisany formularz cenowy oraz kopie aktualnych uprawnień budowlanych należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem: „Oferta na wykonanie pięcioletnich okresowych prac pomiarowo–kontrolnych urządzeń i instalacji elektrycznych” .

8. Istotne warunki zamówienia:
- faktury – osobno na każdą Wspólnotę Mieszkaniową, oraz za Gminny Zasób Mieszkaniowy na PGK Sp. z o.o. w Lidzbarku
- warunki płatności – przelew bankowy 30 dni na konto Wystawcy,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark) lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Termin składania ofert upływa 20.11.2023 r. o godzinie 10.00.

10. Załączniki:
- wykaz budynków – Gminny Zasób Mieszkaniowy – załącznik nr 1
- wykaz budynków – Wspólnoty Mieszkaniowe – załącznik nr 2

 

Załączniki

1. Wykaz WM przeglądy elektryczne

2. Wykaz ZGM przeglądy elektryczne

3. Unieważnienie zapytania